دپارتمان مکانیک

دپارتمان مکانیک

دوره های مکانیک خودرو

آموزش مکانیک خدور

آموزش مکانیک خودرو

قیمت دوره: 5،000،000 تومان

مدت دوره: 1 ماه

آموزش مکانیک خدور

آموزش تنظیم موتور خودرو

قیمت دوره: 2،000،000 تومان

مدت دوره: 1 ماه

آموزش گیربکس دستی

آموزش گیربکس دستی

قیمت دوره: 1،800،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

اموزش تعمیرات گیربکس اتوماتیک

آموزش گیربکس اتوماتیک

قیمت دوره: 4،500،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

آموزش تعمیرات ایسیو خودرو های داخلی

آموزش ایسیو خودروهای داخلی

قیمت دوره: 6،000،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

آموزش تعمیرات ایسیو خودرو های خارجی

آموزش ایسیو خودروهای خارجی

قیمت دوره: 4،000،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

اموزش تعمیرات موتور های خارجی

آموزش تعمیر موتورهای خارجی

قیمت دوره: 4،000،000 تومان

مدت دوره: 1 هفته

اموزش تعمیرات موتور های داخلی

آموزش تعمیر موتورهای داخلی

قیمت دوره: 4،000،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

اموزش اسیو خودرو های سنگسن

آموزش ایسیو خودروهای سنگین

قیمت دوره: 4،000،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

دوره های برق خودرو

اموزش انژکتور و دیاگ خودرو

آموزش انژکتور و دیاگ خودرو

قیمت دوره: 2،000،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

اموزش مالتی پلکس خودرو

آموزش مالتی پلکس خورد

قیمت دوره: 2،000،000 تومان

مدت دوره: 1 ماه

آموزش نصب دزدگیر خودرو

قیمت دوره: 1،000،000 تومان

مدت دوره: 1 هفته

اموزش برق خودرو

آموزش برق خودرو

قیمت دوره: 4،500،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

اموزش ضبط و باند خودرو

آموزش نصب ضبط و باند خودرو

قیمت دوره: 1،200،000 تومان

مدت دوره: 1 هفته

سایر دوره های مکانیک

اموزش رنگ و نقاشی خودرو + صافکاری

آموزش نقاشی خودرو

قیمت دوره: 5،500،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

اموزش لیسه گیری و نقاشی خودرو

آموزش لیسه گری خودرو

قیمت دوره: 5،500،000 تومان

مدت دوره: 168 ساعت

اموزش سرامیک خودرو

آموزش سرامیک خودرو

قیمت دوره: 5،500،000 تومان

مدت دوره: 1 هفته

دوره های جوشکاری

اموزش جوشکاری

آموزش جوشکاری

قیمت دوره: 10،000،000 تومان

مدت دوره: 1 ماه

بازرسی جوش

آموزش بازرسی جوش

قیمت دوره: 8،000،000 تومان

مدت دوره: 1 ماه

اموزش جوشکاری فلزات رنگی

آموزش جوشکاری فلزات رنگی

قیمت دوره: 10،000،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

اموزش جوشکاری co2

آموزش جوشکاری CO2

قیمت دوره: 3،800،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

اموزش جوشکاری برق

آموزش جوشکاری برق (SMAW)

قیمت دوره: 4،000،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

اموزش جوشکاری

آموزش جوشکاری آرگون (TIG)

قیمت دوره: 3،700،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته