دوره آموزش حسابرسی

حسابرسی از آن دسته شغل های مهم و حساس در جهت تامین سلامت اقتصادی هر کشور است. از دلایل مهمی که باعث شده کافه آموزشگاه به برگزاری دوره ی آموزش حسابرسی اقدام کند این است که حسابرسی ستون‌ یک اقتصاد سالم است و بدون آن‌ سیستم یک مالی توان ایستادگی و ادامه را ندارد. به همین دلیل هر جامعه ای نیازمند نیروهای حرفه ای و متخصص در حوزه حسابرسی است. اگر شما هم به رشته حسابرسی و فعالیت در آن علاقه مند هستید می توانید همین حالا در دوره آموزش حسابرسی کافه آموزشگاه شرکت کنید و تحت نظر مجرب ترین اساتید این حوزه  در دپارتمان مالی و تجاری آموزش ببینید. در پایان دوره مدرک معتبری دریافت خواهید کرد که نشان دهنده ی مهارت و دانش بالای شماست.

آموزش-حسابرسی

کافه آموزشگاه بهترین انتخاب

مشاوره حرفه ای

مشاوره حرفه‌ای

تنوع مهارت ها

تنوع مهارت ها

آموزش تخصصی

آموزش تخصصی

پشتیبانی قوی

پشتیبانی قوی

مجوزات رسمی

مجوزات رسمی

گواهینامه معتبر

گواهینامه معتبر

سرفصل های دوره

فصل اول   

 • حسابرسي مالي توسط مدير حسابرسي
 • انواع حسابرسي از نظر ماهيت کار و زمان انجام آن
 • انواع حسابرسان
 • حسابرس مستقل
 • بازرس قانوني
 • حسابرس داخلي
 • بررسي همپيشگان
 • استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي و اهداف آن
 • هدف حسابرسي صورت هاي مالي
 • الزامات اخلاقي مربوط به حسابرسي صورت هاي مالي
 • انجام حسابرسي صورت هاي مالي
 • دامنه حسابرسي صورت هاي مالي
 • اطمينان معقول
 • تعریف گزارشات حسابرسي
 • اجزاي اصلي گزارش حسابرسي
 • انواع گزارشات حسابرسي
 • موارد عدم توافق يا عدم رعايت استانداردهاي حسابداري
 • موارد محدوديت در رسيدگي
 • موارد ابهام در رسيدگي
 • محدوديت در رسيدگي
 • موارد مندرج در بند مقدمه
 • دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني کليات
 • تفاوت بازرس قانوني و حسابرس
 • حسابرس
 • بازرس قانوني
 • گزارش عدم اظهارنظر ابهام يا رفع ابهام
 • گزارش هاي دو پهلو حسابرسي
 • استانداردهاي حسابرسي
 • عدم يکنواختي در جمله بندي گزارشات تعديل شده حسابرسي
 • ساير خدمات حرفه اي حسابرسان
 • حق الزحمه حسابرسي
 • رتبه بندي مؤسسات حسابرسي
 • پاسخ سازمان نظارت بر شرکت هاي عمومي (PCOAB)
 • تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

فصل دوم   

 • اجراي مسئوليت قانوني حسابرسان
 • آيين رفتار حرفه اي
 • احکام
 • مسئوليت مديريت
 • مسئوليت حسابرس
 • محدوديت هاي ذاتي حسابرسي
 • ترديد حرفه اي
 • بحث هاي برنامه ريزي
 • پرس و جو از مديريت
 • خطر حسابرسي و اهميت
 • روش هاي لازم در شرايط احتمال وجود تحريف
 • بررسي ارتباط تحريف شناسايي شده با تقلب
 • ارزيابي تحريف و اثر آن بر گزارش حسابرس
 • مستندسازي
 • تأييديه مديريت
 • اطلاع رساني
 • مطلع نمودن مديران اجرايي از تحريف هاي ناشي از اشتباه
 • مطلع کردن مديران اجرايي، هيئت مديره و مجمع عمومي از تحريف هاي ناشي از تقلب
 • مطلع کردن هيئت مديره از نقاط ضعف با اهميت در کنترل داخلي
 • اطلاع به مقامات ذي صلاح قانوني و اجرايي
 • عدم امکان تکميل کار توسط حسابرس
 • اطلاع رساني به حسابرس جانشين
 • خطرات ذاتي و کنترل آن ها
 • خطر ذاتي Inherent Risk
 • خطر کنترل Control Risk
 • خطر عدم کشف Detection Risk

سوم    

 • کنترل فرم هاي حسابرسي و کيفيت حسابرسي ها
 • مسئوليت حسابرس در کاربرگ ها
 • مالکيت کاربرگ هاي حسابرسي
 • نقش کاربرگ ها در کار حسابرسان
 • انواع کاربرگ ها
 • عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرس
 • مفهوم استقلال در استانداردهاي حسابرسي
 • استقلال به عنوان يک مفهوم انتزاعي
 • ماهيت استقلال حسابرسي
 • ابعاد گوناگون استقلال حسابرس
 • انگيزه هايي براي شايستگي و استقلال حسابرسي
 • انگيزه کلي تضاد منافع در حسابرسي و تأثير آن بر استقلال
 • نگاهي به مفهوم استقلال در مراجع بين المللي
 • سيستم کنترل کيفيت در مؤسسه هاي حسابرسي

سرفصل چهارم   

 • نمونه گيري در حسابرسي
 • تعاريف
 • انواع بررسي هاي نمونه اي
 • مزاياي نمونه گيري
 • انواع نمونه گيري تصادفي
 • انواع نمونه گيري
 • نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده
 • نمونه گيري در حسابرسي
 • اندازه نمونه
 • خطر نمونه گيري در آزمون و کنترل ها
 • خطر نمونه گيري در آزمون هاي محتوا
 • ارزيابي نتايج نمونه
 • مقايسه نمونه گيري آماري و غير آماري
 • انتخاب تصادفي

سر فصل پنجم   

 • تحليل شواهد حسابرسي
 • شواهد حسابرسي
 • احتمال خطر حسابرسي
 • ارتباط بين احتمال خطر و نبود اطمينان (ابهام )
 • پيچيدگي، نبود اطمينان (ابهام ) و زندگي واقعي
 • انواع نبود اطمينان
 • ابهام ناشي از ناسازگاري
 • ابهام ناشي از عدم تشخيص
 • کاربست منطق فازي براي نبود اطمينان (ابهام )
 • منطق فازي و آموزش حسابرسي داخلي
 • تعريف رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه
 • انواع رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه
 • روش هاي رسيدگي به رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
 • کشف بعدي حقايق موجود در تاريخ گزارش حسابرسان
 • کشف بعدي روش هاي رسيدگي اجرا نشده
 • شواهد مربوط به معاملات اشخاص وابسته
 • شواهد حاصل از رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
 • صورت هاي مالي فرضي
 • اهداف حسابرسي رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه
 • تاريخ گذاري دوگانه گزارش حسابرسي
 • مسئوليت هاي حسابرسان
 • دورنماي دعاوي حقوقي
 • مسئوليت حسابرسان در برابر صاحب کاران
 • دادخواهي صاحب کاران
 • مسئوليت انتظامي حسابرسان
 • مسئوليت مدني
 •  قانون بازار اوراق بهادار
 • مسئوليت جزايي
 • پيشگيري از بروز مسئوليت هاي قانوني

ششم    

 • تحليل اهداف و برنامه ريزي حسابرسي
 • راه هاي کسب شناخت از فعاليت صاحب کار
 • کسب شناخت
 • کاربرد شناخت
 • حسابرسي و ارزيابي عملکرد
 • فوايد و مزاياي نظام ارزشيابي عملکرد
 • اهداف و مقاصد ارزيابي عملکرد
 • ايجاد سيستم ارزيابي عملکرد
 • تقويت ارتباطات درون و برون سازماني
 • انتخاب معيار
 • کميت و کيفيت
 • ويژگي هاي يک معيار خوب
 • نحوه محاسبه ارزيابي عملکرد
 • جمع آوري اطلاعات
 • منابع اطلاعات
 • الگوبرداري
 • تدوين اهداف اجرايي
 • تجزيه و تحليل اطلاعات و ارزيابي عملکرد
 • استانداردهاي حسابرسي
 • نکات عمده استانداردهاي حسابرسي

 هفتم   

  • استفاده از سيستم کنترل داخلي در حسابرسي ها
  • کنترل ها در سيستم هاي کامپيوتري
  • مراکز خدمات کامپيوتري
  • کنترل هاي عمومي و کاربردي
  • انواع سيستم هاي کاربردي
  • اصول تشريح ماهيت کنترل ها در سيستم هاي کامپيوتري
  • کنترل هاي مرحله ايجاد سيستم هاي کاربردي
  • کنترل هاي مرحله اجرا و کنترل هاي حفاظت و ايمني
  • کنترل هاي پيشگيرانه ، يابنده و اصلاحي
  • پيوست ١
  • پيوست ٢
  • پيوست ٣
نمایش بیشتر نمایش کمتر

شهریه دوره

شهریه دوره‌ی آموزش حسابرسی

تومان 1,400,000
 • حسابرسی 1،400،000 تومان
 • مدت دوره 3 هفته
 • تناوب دوره 2 هفته

مشاوره جهت ثبت نام

مزایای ثبت نام در این دوره

دریافت مدرک معتبر فنی حرفه ای

در کافه آموزشگاه به شما مدرک معتبر فنی حرفه ای به صورت دو زبانه که در 184 کشور مورد تایید میباشد و حکم جواز کسب را دارد اهدا می شود.

برگزاری دوره ها به صورت صددرصد عملی و در کارگاه مجهز

پایه و اساس دوره های کافه آموزشگاه کاملا عملی میباشد و هنرجویان گرامی توسط اساتید خبره و باتجربه در بازارکار مربوطه آموزش می بینند.

مدرسین خبره در بازارکار

کلیه متخصصین و اساتید مشغول به تدریس در کافه آموزشگاه از فارغ التحصیلان برتر دانشگاهی می باشند که علاوه بر تحصیلات، از حرفه و تخصص با مهارت و تجربه بالایی نیز برخوردار هستند.

بازار کار این دوره

با افزایش تعداد سازمان ها و همچنین پیچیدگی مسائل مربوط به حوزه ی مالی آنها مخصوصا با توجه به چالش های بسیاری که سازمان های مختلف در ایران با آن رو به رو هستند، نیاز به افرادی که در حسابرسی و امور مالی خبره باشند یکی از ضروری ترین بخش ها در هر سازمان است. مهارت حسابرسی بسیار تخصصی و از جمله مشاغل حیاتی برای هر جامعه است. دوره ی آموزش حسابرسی بهترین دوره ی تربیت حسابرس و تدریس مهارت ها به علاقه مندان است. شما نیز میتوانید با شرکت در دوره ی حسابرسی کافه آموزشگاه به یک حسابرس با مهارت تبدیل شده و درآمد خوبی کسب کنید.

سوالات متداول

عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
امتیازدهی کاربران کافه آموزشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

9 − شش =